За нас

тел: 052/64 40 80
факс: 052/64 40 90
е-майл: office@sidi.bg

За нас

„СИДИ” ООД е специализирана фирма за изпълнение на проекти в областта на металните конструкции, тръбопроводи, резервоари и тяхната защита от корозия с промишлено предназначение. Съсредоточили сме усилията си в няколко основни отрасъла:
- Химическа промишленост
- Хранително вкусова промишленост
- Инфраструктура
- Енергетика
- Морска промишленост


Ние разполагаме с модерен парк от машини и съоръжения, произведени от водещи западни компании в съответната област . „СИДИ” ООД разполага с производствено техническа база , намираща се в гр. Девня на 25 км. от гр. Варна.
 
 
Политика по качеството

Политиката по качество на „СИДИ" ООД е ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на нашите клиенти, чрез компетентно и отговорно изпълнение на поетите ангажименти от страна на нашите служители. „СИДИ" ООД се стреми да спазва действащите законови и нормативни изисквания, специфични за предоставяните услуги. .СИДИ" ООД се стреми да предлага конкурентни продукти с високо качество, гарантиращо съществуването и просперитета на фирмата.
Политиката по качеството на „СИДИ* ООД се изразява в следното:
 
УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ, ЧРЕЗ ВИСОКО КАЧЕСТВО

За изпълнение на декларираната Политика по качеството, Ръководството, на „СИДИ' ООД дефинира следните цели по качеството:
 •  Удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, с цел предлагане на продукти с желаното от тях качество;
 •  Управление на реализираните процеси по начин, гарантиращ крайното качество на продуктите;
 • Отговорно управление, позволяващо колективна организация и постоянно повишаване на квалификацията и компетентността на нашите сътрудници;
 •  Ресурсно обезпечаване на процесите, позволяващо тяхното качествено и ритмично изпълнение;
 •  Синхронизиране на взаимно свързаните процеси;
 •  Установяване, поддържане и развитие на взаимноизгодни отношения с доставчици и клиенти;
 • Оценката на дейността на „СИДИ" ООД ще се извършва по следните целеви показатели:
 •  Брой на рекламациите и възникналите проблеми при изпълнение на поетите ангажименти към клиенти;
 • Ниво на квалификация и компетентност на сътрудниците на Дружеството;
 •  Брой и обем на поръчките за отчетен период.
За всички показатели ще се следи развитието спрямо отчетените стойности в минали периоди, като резултатите от провеждания анализ ще се използват за подобряване на изпълнението на дейностите на дружеството.
За всички процеси, определени от системата по качеството, има целеви критерии за оценка. Оценката се извършва периодично, като се определят конкретни стойности на целевите параметри.
Ръководството на „СИДИ" ООД е ангажирано за осигуряване на необходимите материални, финансови и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление, съгласно изискванията на ЕМ 150 9001:2008.
 
Политика по околна среда

Дружеството съзнава задължението си да допринася за устойчивото запазване на природа, средата в която работи и ресурсите, които ползва. В резултат на това решение, ние разработихме и внедрихме система за управление на околната среда, като част от интегрираната система за управление на дружеството, в съответствие с изискванията на стандарт БДС ЕМ 1$0 14001:2004. Обхватът на системата е представен в т.1.1 и включва следните основни мерки:
 •  Оценяване на влиянието върху околната среда на реализираните от нас дейности;
 •  Периодично актуализиране на
 • реализираните оценки;
 • Изпълнение на действащите нормативни
 • изисквания по опазване на околната среда и имащи отношение към дейностите и процесите на компанията.
 • Наблюдение и измерване на ключови
 • характеристики на процеси и дейности имащи значимо въздействие върху околната среда.
 • Прилагаме на практика, най-добрите
 • налични технологии при реализирането на нашите продукти и услуги.
 • Непрекъснато подобряване на опазването на околната среда чрез ефективно управление на генерираните отпадъци.
 • Вземане на мерки за намаляване на отпадъците. Стремеж да използваме екологично съобразени технологии.
 • Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност на нашите служители към опазване на околната среда.
. Стратегическа цел на дружеството е развитието на системата за управление на околната среда и нейното непрекъснатото подобряване.

Политика по здраве и безопасност

Дружеството се стреми да създаде такива условия на труд, които в максимална степен да удовлетворяват изискванията на правните и други норми по отношение на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ).Като поема своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на Системата за управление на ЗБУТ, ръководството на „СИДИ” ООД декларирa следните основни принципи, залегнали в
политиката по ЗБУТ:
 • Съответствие с характера и обхвата на рисковете - Съзнаваме отговорността си и се стремим да осигуряваме в максимална степен здравословни и безопасни условия на труд. чрез адекватно идентифициране на опасностите, както и оценяване и управление на рисковете по отношение на ЗБУТ;
 • Непрекъснато подобряване - основна цел на Системата по ЗБУТ, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите, намаляване на риска от заболявания, злополуки и произшествия на работното място, както и ефективно и ефикасно подобряване на резултатността по отношение на ЗБУТ, чрез предприемане на подходящи и ефективни коригиращи и превантивни мерки;
 • Спазване на действащото законодателство - фирмата се задължава да прилага действащата нормативна база както и други изисквания по отношение на ЗБУТ; Документиране, въвеждане и поддържане - ръководството се задължава да осигури документиране, внедряване и поддържане на актуалност на всички процеси обхванати от СУ по ЗБУТ;
 • Огласяване и съпричастност на хората - ръководството счита, че най-ценният ресурс на фирмата са хората. Като управлява тяхната пригодност, мотивация и удовлетвореност ръководството се стреми да създаде атмосфера, в която хората са напълно отдадени на постигането на целите на фирмата по отношение на ЗБУТ; Достъпност на политиката - политиката по ЗБУТ е достъпна до всеки служител на „СИДИ* ООД, както и до всички външни заинтересовани лица, като по всяко време и при поискване тя ще бъде предоставяна за запознаване;
 • Процесен и системен подход - създаваните от фирмата здравословни и безопасни условия на труд са резултат от протичането на взаимосвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно;
 • Фактологичен подход при изработване на решения - системата за комуникации, управлението на документи и записи по ЗБУТ създават предпоставка за вземане на решения, основани на актуална информация;
Ръководството на фирмата гарантира, че:
1.  Организацията разполага с нужните ресурси
за изграждане, поддържане и развитие на
Система за управление на ЗБУТ;
2.  Се задължава да полага грижи въведената Система за управление на ЗБУТ да функционира в съответствие с изискванията на ВБ ОНБАБ 18001
 
 
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Полагане на 65 000 м2 антикорозионна защита на цех АБ-ДССолвей Соди АД
Полагане на 65 000 м2 антикорозионна защита на цех АБ-ДСрезервоарен парк летище Варна и Бургас.Полагане на над 10 000 м2 Антикорозионна защита
резервоарен парк летище Варна и Бургас.Процедура за избор на изпълнител по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0280-C01ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА СИДИ ООД
Процедура за избор на изпълнител по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0280-C01
МЕНЮ

Начало
За нас
Сертификат ISO 9001
Сертификат съоръжения с повишена опасност
Контакти

ПАЗАРИ

Химическа промишленост
Морска промишленост
Хранително вкусова промишленост
Инфраструктура
Енергетика
УСЛУГИ

Ръчно почистване до степен Ст 1-2-3
Абразивно почистване до степен SA 2 1/2
Абразивно почистване в затворени съдове
Полагане на бои и покрития
Полагане на огнезащитни покрития
Изработка на метални конструкции и резервоари

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Реализирани проекти
КОНТАКТИ

тел: 052/64 40 80
факс: 052/64 40 90
е-майл: office@sidi.bg

Сиди ООД, 2013, Всички права запазени. Webdesign & SEO: Varnaweb